ТОЗИ САЙТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Сайтът "Момичетата от града" ООД използва бисквитки и подобни технологии, включително и бисквитки на/от трети страни. Можете да продължите да ползвате нашия уебсайт без да променяте настройките си, получавайки всички бисквитки, които сайтът използва, или можете да промените своите настройки за бисквитки по всяко време. В нашата Политика относно бисквитките ("cookies") можете да научете повече за използваните от нас бисквитки и как можете да промените своите настройки. Ползвайки уебсайта или затваряйки това съобщение, Вие се съгласявате с използването на бисквитки от нас.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ПОРТАЛА WWW.MOMICHETATA.COM

 

(Общи условия)

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от "Момичетата от града" ООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта Momichetata.com и урежда отношенията между "Момичетата от града" ООД, с адрес на управление в гр. София, бул. "Ал. Дондуков-Корсаков" № 95, вх. Б, ет. 2, ап. 23 и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта Momichetata.com.

Общите условия на договора са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси от „Момичетата от града” ООД на потребителите на Интернет портала www.momichetata.com и урежда отношенията между „Момичетата от града” ООД и потребителите на портала.

„Момичетата от града” ООД публикува настоящите Общи условия на сайта си. „Момичетата от града” ООД има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна,изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на сайта.

 

 1. Общи разпоредби

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. Momichetata.com (http://www.momichetata.com) е уебсайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на „Момичетата от града“ ООД, който дава възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия
 2. „Момичетата от града” ООД (наричано по-долу за краткост “Собственик на сайта” или само “Собственик”) е търговско дружество, което предоставя посредством администрирания от него Интернет портал www.momichetata.com, информационни услуги на своите потребители.
 3. “Услуги” са предоставяните на потребителите на Портала www.momichetata.com информационни ресурси, а също и възможността потребителите да изразяват мнения, да задават въпроси и да представят изображения, текст и други материали, които да бъдат публикувани на страниците на Сайта.
 4. “Потребител” e всяко лице, което ползва предоставяните от Собственика чрез Сайта Услуги.
 5. Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта Momichetata.com
 6. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 7. „Уебсайт / сайт ("website")” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 8. Договор с Потребителя

 

Предмет на договора

Чл. 2. (1) Услугите, предоставяни от Собственика  включват, но не се ограничават само до:

 1. Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта на Собственика;
 2. Възможност на потребители да създават и споделят съдържание произведено от тях;
 3. Създаване на потребителски профил посредством регистрация, която дава възможност за достъп до Клуба на Момичетата от града, изискващ регистрация;
 4. Получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта на Собственика.
 5. Получаване на имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители използващи сайта на Собственика.
 6. Електронни препратки към подбрани уебсайтове, селектирани по преценка на Собственика;
 7. Електронни препратки към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги
 8. Други.

(2) Услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информационни ресурси посредством Сайта, се предоставят без да е необходимо извършването на задължителна регистрация от страна на Потребителя.

(3) Услугите по ал. 1 и ал. 2 по-горе се предоставят на Потребителя безвъзмездно, при стриктно спазване на настоящите Общи условия.

(4). Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. „Момичетата от града“ ООД не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на „Момичетата от града“ ООД (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

 

Обвързване с Общите условия

Чл. 3. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Момичетата от града” ООД и всички Потребители на Сайта www.momichetata.com във връзка с ползването на Услугите.

(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на български език в Интернет на адрес https://momichetata.com/terms по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Сайта. С всяко ползване на Услугите и информационните ресурси, достъпни чрез Сайта, включително с отварянето на интернет страница от Сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга интернет страница в Сайта, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(3) За да може да използва Услугите по чл. 2, ал. 3 на настоящите Общи условия, Потребителят трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на Сайта на http://www.momichetata.com. Когато Потребителят се регистрира, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за ползване на портала www.momichetata.com" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай", Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

(4)  При осъществяване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за това данните, които предоставя при регистрация, да са верни, пълни и точни и при промяна на последните да ги актуализира своевременно.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за верността и опазването в тайна на своето потребителско име, парола и други данни, предоставени във връзка с регистрацията по ал. 3.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за предоставянето и използването на неговите потребителски имена и парола в нарушение на настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име и парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомяват „Момичетата от Града“ ООД за всеки случай на достъп до сайтовете или публикуване на материали на сайтовете чрез неоторизирано използване на неговите потребителски имена и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

(7) При осъществяване на регистрацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя следните данни: имена и електронна поща. Потребителят е отговорен за това данните, които предоставя при регистрация, да са верни, пълни и точни и при промяна на последните да ги актуализира своевременно.

(8) Собственика на Сайта декларира, че събира и обработва посочените в предходната точка лични данни само и единствено в съответсвие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО  (Общ регламент относно защитата на данните).

(9) Собственика на Сайта декларира, че е разработил и приел политики, вътрешни правила и процедури за обработване на лични данни в съответствие с основните принципи за защита на данните съгласно разпоредбите на член 5 от ОРЗД.

 

Действие на договора

Чл. 4. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 2 или чл. 3, ал. 3 и има действие за всички Потребители до преустановяване на ползването на Услугите, предоставени на сайта на Собственика.

 

Промени в Общите условия

Чл. 5. (1) В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Собственикът на Портала публикува на видно място в началната страница на www.momichetata.com съобщение за направените промени в Общите условия и електронна препратка към новата редакция на Общите условия, като по този начин Потребителят се счита за надлежно уведомен за направената промяна в настоящите Общи условия.

(2) Всички изменения и допълнения на Общите Условия влизат в сила от момента на публикуването им на сайта и имат действие за в бъдеще.

(3) На всички регистрирани до този момент Потребители се предоставя триседмичен срок считано от датата на влизане в сила на направените промени в Общите условия да се запознаят с промените в Общите условия, като в този срок те имат възможност да заявят чрез изпращане на съобщение  до Собственика на адрес на електронна поща office@momichetata.com, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Собственика в посочения срок, се счита, че Потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия, води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Собственика за ползване на Услугите, предоставяни чрез Сайта, при което Собственикът има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до Сайта и неговия потребителски профил, както и да прекрати регистрацията му.

 

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на Потребителя

Чл. 6. Потребителят има право безплатно да ползва Услугите, предоставяни от Собственика на Портала при спазване на настоящите Общи условия. За да може да използва Услугите по чл. 2, ал. 1, т.3 Потребителят следва да въведе зададените в процеса на регистрация потребителско име и парола.

Чл. 7. Използването на услуги с платен достъп е предмет на отделен договор.

Чл. 8. (1) При ползване на предоставяните Услуги, Потребителя няма право да публикува или да прави достояние по какъвто и да било начин по друг начин (включително чрез публикуване на електронна препратка) на трети лица изображения и текст, включително коментари, истории, рецепти, мнения и препоръки, или други материали, които:

 1. Противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 2. Съдържат насилие (включително насилие над животни), призоваване към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека и др. под.;
 3. Стимулират употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
 4. Имат порнографско или открито сексуално съдържание;
 5. Съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения и/или текстове или изображения, изразяващи или призоваващи към дискриминация въз основа на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние;
 6. Имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;
 7. Нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, които са ратифицирани от Република България;
 8. Унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;
 9. Застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;
 10. Разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
 11. Са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен сизричното съгласието на титуляра на правото;
 12. Нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай, че Собственикът установи или трето лице уведоми писмено Собственика, че са налице неправомерни действия от страна на Потребителите в нарушение на изискванията по предходния член, Собственикът има право да премахне или да преустанови достъпа до съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.

(3) Прилагането и тълкуването на точките по алинея 1 се извършва изцяло по преценката на „Момичетата от града“ ООД, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 10. (1) Потребителят на Сайта се задължава при ползване на предоставяните от Собственика Услуги:

 1. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 2. Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове.
 3. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността и/или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология.
 4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост, право на ползване и др.
 5. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си и/или принадлежността си към определена група хора.
 6. Да не разкрива на трети лица своите потребителско име и парола за осъществяване на достъп до Услуги по чл. 2, ал. 2.

(2) При нарушаване на задължение по предходната алинея Собственикът на Сайта има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1 на Потребителя нарушител.

 

Права и задължения на Собственика

Чл. 11.(1) Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани от Потребителите на страниците на Сайта.

(2) Собственикът има право да изпраща електронни съобщения (включително по електронна поща) до регистрирания Потребител с цел да предостави информация и/или да предложи рекламни материали относно свои собствени и/или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия регистрираният Потребител се съгласява да получава такива съобщения от Собственика.

(3) При използване на Услугите върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя могат да бъдат инсталирани  бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на крайното устройство на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

(4) Бисквитките могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Сайта и други посещавани от него уебсайтове.

(5) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично се съгласява с обработването на достъпната чрез бисквитки информация. В случаите, в които бисквитки се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense, допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук: ЛИНК ЗАПОЛИТИКАТА ЗА БИСКВИТКИТЕ.

Чл.12. Собственикът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставяните Услуги по чл. 2, ал. 2 и да деактивира паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, ако прецени, че Потребителят с действията си накърнява правата, законните интереси или доброто име на Собственика, на други Потребители или на трети лица, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове, настоящите Общи условия, или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят Услугите и информацията, включително и такива на други оператори.

Чл. 13. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът има право да предостави на съответните органи цялата информация, свързана с действията и самоличността на Потребителя, с която разполага.

Чл. 14. Собственикът има право да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1, по отношение на лица, които използват Услугите и информационните ресурси достъпни чрез Сайта за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Чл. 15. Собственикът се задължава да не разгласява създадените потребителски имена и пароли на регистрираните Потребители или друга лична информация предоставена от регистрираните Потребители в процеса на регистрацията им, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба или на тези Общи условия.

 

Ограничаване на отговорността

Чл. 16. (1) Собственикът на Сайта предоставя Услугите безплатно като не гарантира тяхно навременно и непрекъснато предоставяне, нито тяхната годност за постигане на определени цели или удовлетвореността на Потребителя от тях. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Собственикът не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги или невъзможността да се ползват предлаганите Услуги вреди, освен ако са причинени от Собственика умишлено или при проявена груба небрежност.

(2) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете и другите Интернет ресурси, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки от Сайта, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в Сайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му.

(3) Собственикът не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Собственика, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез който функционира Сайтът.

(4) Собственикът не носи отговорност за публикувани от Потребители материали – снимки, текстове, електронни препратки и други материали.

Чл. 17. (1) Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

(2) Собственикът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на Сайта.

(3) Собственикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

Интелектуална собственост

Чл. 18. (1) Всички елементи от съдържанието на Сайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат или са отстъпени за ползване на Собственика. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване, учредено съгласно Чл. 19 по-долу.

(2) При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Собственика, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното писмено съгласие на съответните правоносители. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на Сайта, включително базите данни и материалите в него, извършено в нарушение на закона или тези Общи условия, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) В случай, че елементи или публикации от Сайта бъдат запаметени на техническо устройство на Потребителя и/или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на интелектуална собственост на Собственика или на указаните трети лица.

 (4) В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с материали, разположени в Портала, той следва да изпрати уведомление на следния адрес: гр. София, бул. "Ал. Дондуков-Корсаков" № 95, вх. Б, ет. 2, ап. 23 или на e-mail: office@momichetata.com

(5) При получаване на твърдения от трети лица, че публикувани от Потребителя материали в Сайта нарушават техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Собственика, Собственикът има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо предоставени от Потребителя материали, Собственикът има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

Чл. 19. „Момичетата от града“ е регистрирана Търговска Марка по смисъла на Закона за Марките и Географските Означения, собственост на "МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА" ООД,                      ЕИК 202111001, дружество регистрирано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление  гр.София, р-н Оборище, бул. “Ал.Дондуков-Корсаков“ №95, вх.Б, ет.2, ап.23, заедно с всичко права и задължения произтичащи от това.

 

Право на изключително ползване

Чл. 20. (1) Чрез изпращането на материал по електронен път до Собственика на Сайта, Потребителя се съгласява с Общите условия чрез електронното волеизявление по Чл. 2, ал. 2 и отстъпва на Собственика всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните и/или изпратени материали, както и изключителното право „Момичетата от Града“ ООД да използва материалите и/или части от тях неограничен брой пъти по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), на територията на целия свят и за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП.

(2) Използването по ал. 1 включва, без изброяването да е изчерпателно: възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път (аналогово и цифрово), предаване и препредаване по кабел, IPTV и сателит на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване (предлагане на достъп и/или излъчване) в интернет, аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства и технологии, начини, устройства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени, разработени или възникнали впоследствие; звукозаписване и видеозаписване; възпроизвеждане на записите върху звуконосители и видеоносители и тяхното разпространение; преработване, адаптиране, синхронизиране, съкращаване, дублиране, субтитриране, превод; приспособяване и внасяне на всякакъв вид промени в предоставения материал; използване на материала и записите от него и части от тях за създаване на нов, производен материал; използване за рекламни и промоционални цели, включително чрез извършване на промени в съдържанието и картината посредством намаляване и сбиване, прекъсване, интегриране в картината на видео съдържание, картинки, продукти, марки, анимирани изображения, текст, звук, както и чрез други рекламни техники, внос и износ на екземпляри от записите на материала, както и да преотстъпва правата за използване по настоящата алинея на трети лица, възмездно или безвъзмездно.

(3) Правото по предходната алинея включва както възможността материалът или части от него да бъдат използвани по смисъла на Чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на Собственика да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (Чл. 19 от закона за ЗАПСП) включително и правото да получи обезщетение за неправомерното използване на материала.

(4) Правото на изключително ползване се отстъпва за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП, считано от датата на изпращане на материала от страна на Потребителя до Собственика на Сайта.

(5) Върху съответния материал по ал. 1 на този член Потребителят си запазва единствено правата по Чл. 15, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а останалите неимуществени права отстъпва на Собственика на Сайта.

(6) Собственикът има право по всяко време по своя преценка да публикува, премахва и редактира, каквито и да е материали, изпратени от Потребителя до Собственика на Сайта без да има задължение да информира Потребителя за това или да мотивира взетото решение.

(7) Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата не му се дължи възнаграждение.

(8) Потребителят декларира и гарантира, че:

 1. е единствен автор на предоставения от него материал или е получил от всички правоносители върху материала съгласие за публикуване на материала на сайта съгласно настоящите Общи условия, като ги е уведомил и е получил тяхното съгласие за отстъпване в полза на „Момичетата от Града“ ООД на правата по ал. 1 и 2. Потребителят се задължава да посочва на „Момичетата от Града“ ООД автора на материалите и носителите на авторски и сродни права върху обекти, включени в материалите;
 2. съдържанието на материала не нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство или права и интереси на трети лица;
 3. е запознал и е получил съгласието на лицата, участници в материала, за публикуването му на сайта на „Момичетата от Града“ ООД и за използването му съгласно настоящите Общи условия;
 4. материалът е създаден от потребителя в лично качество и не се предоставя за публикуване на сайтовете с рекламна или друга търговска цел.

(7) Потребителят се съгласява, че с оглед естеството на материалите и начина на използването им, имената на авторите и носителите на сродни права върху материалите могат да не бъдат обозначавани при използването им от „Момичетата от Града“ ООД.

 

Обезщетения и неустойки

Чл. 21. (1) Потребителят носи отговорност и е длъжен да обезщети Собственика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени адвокатски възнаграждения, както и платени обезщетения на трети лица, настъпили вследствие на предявени искове от и/или във връзка с материали и информация, които Потребителят е изпратил и/или разположил на страниците на Сайта и/или направил достояние на трети лица чрез ползване на предоставяните от Собственика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите международни закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Потребителят е длъжен да обезщети Собственика за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил или допуснал да бъдат нарушени, права на интелектуална собственост на Собственика върху материали, разположени на страниците на Сайта www.momichetata.com

(3) Вън от предходните алинеи, Потребителят се задължава да обезщети Собственика, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерното използване на Услугите от Потребителя.

Чл. 22. За всяко отделно нарушение от страна на Потребителя на задълженията му по Чл. 18, ал. 2 и 3 от настоящите Общи условия, той дължи на Собственика или указаното лице – носител на нарушените права на интелектуална собственост, неустойка в размер на 1200 лв.

 

Лични данни

Чл. 23 (1) Собственика  е администратор и обработващ на лични данни,   по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016.

(2) В качеството си на администратор и обработващ лични данни и собственик на сайта momichetata.com, "МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА" ООД, ЕИК 202111001, отговаря на всички изисквания на Регламент(ЕС) 2016/679,  като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

(2) Пълната политика за защита на личните данни на Собственика се намира на (линк към политиката)

(3) Потребителят се задължава да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Собственика и в случай на несъгласие с вида на събираните лични данни и целите за които се обработват те, да възрази незабавно, като изпрати писмено съобщение до „Момичетата от града“ ООД на посочения адрес или  e-mail за контакти, като изрично заяви желанието си личните му данни да бъдат заличени по предвидения за това ред.

 

Прекратяване на договора

Чл. 24. (1) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 1. Преустановяване на дейността на Собственика или прекратяване поддържането на Сайта www.momichetata.com.

2.Взаимно съгласие на страните за прекратяването.

 1. Други предвидени в закона случаи.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните Услуги.

(3) При прекратяване на договора Собственикът деактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него.

(4) Независимо от основанието за прекратяване на договора Собственика запазва изключителното право на ползване по чл. 19 от тези Общи условия върху всички материали, предоставени за публикувани от страна на Потребителя в Сайта и може по своя преценка да запази или съответно да премахне от Сайта всички или която и да е част от тези материали.

 

Писмена форма

Чл. 25. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайтаа www.momichetata.com и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 26. Всички спорове между Собственика и потребителите във връзка с ползването на сайта се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 27. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

 

Влизане в сила

Чл. 28. (1) Настоящите Общи условия са в сила от май 2018 г., изменени и допълнени на януари 2019г.