ТОЗИ САЙТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Сайтът "Момичетата от града" ООД използва бисквитки и подобни технологии, включително и бисквитки на/от трети страни. Можете да продължите да ползвате нашия уебсайт без да променяте настройките си, получавайки всички бисквитки, които сайтът използва, или можете да промените своите настройки за бисквитки по всяко време. В нашата Политика относно бисквитките ("cookies") можете да научете повече за използваните от нас бисквитки и как можете да промените своите настройки. Ползвайки уебсайта или затваряйки това съобщение, Вие се съгласявате с използването на бисквитки от нас.

Суши - полезно или вредно?

Суши - полезно или вредно?

С какво сушито може да бъде вредно:

1. Живак. Както всяка друга храна, при­гот­вена без необходимата обра­ботка или сани­тарни изисквания, сушито също може да бъде опасно. Основ­ният недос­та­тък на при­ема на полусу­рова риба е голя­мото съдър­жа­ние на живак в нея. Най-голямо коли­чес­тво живак съдържа рибата тон, която е водеща при при­гот­вя­нето на суши. При­е­мът на големи количес­тва риба тон нап­ри­мер може да пре­диз­вика живачно нат­ра­вяне.

2. Химически добавки. Уасаби сосът често съдържа оцве­ти­тели, аро­ма­ти­за­тори, лимо­нена кисе­лина и соя. Някои от тези със­тавки могат да бъдат смя­тани за опасни, осо­бено за хора със слаба имунна сис­тема. Уасаби в големи коли­чес­тва може да се окаже и опа­сен за чер­ния дроб.

3. Паразити. При голяма част от суши спе­ци­а­ли­те­тите се при­ема сурова риба, което крие риск от съдър­жащи се в нея пара­зити. Те могат да пре­диз­ви­кат широк спек­тър от оплак­ва­ния и нераз­по­ло­же­ния на орга­низма. Инку­ба­ци­он­ният период обик­но­вено е до 7 дни след кон­су­ма­ци­ята на зара­зено месо. Въп­реки че в съв­ре­ми­ето зара­зя­ва­нето с пара­зити от суши е по-скоро изк­лю­че­ние, откол­кото прак­тика, такъв риск същес­т­вува. Нама­ля­ва­нето на риска от зараза с тези пара­зите може да се сведе до мини­мум, ако рибата пред­ва­ри­телно е печена, варена или дори зам­ра­зена за поне едно дено­но­щие. Хората със слаба имунна сис­тема, както и бре­мен­ните жени, би след­вало да огра­ни­чат или изобщо да се лишат от при­ема на такъв вид храна.

4. Бактерии и вируси. Освен замър­си­те­лите, рибата може да бъде източ­ник на раз­лични бак­те­рии и вируси. Ани­са­ки­а­зата е най-теж­ката и поня­кога фатална инфек­ция, която може да бъде при­чи­нена от чер­веи, живе­ещи в плътта на някои риби. Те могат да бъдат избег­нати чрез по-горе изб­ро­е­ните тех­ники, а именно гот­вене или дъл­боко зам­ра­зя­ване.

5. Сол. Друг недос­та­тък на сушито е, че то е изк­лю­чи­телно солено. Ори­зът, с който се при­готвя суши, се сер­вира обик­но­вено със соев сос и сол.

6. Соя. Има много спо­рове относно това, дали соята е полезна храна. Тя съдържа хра­ни­телни ест­ро­гени, които ими­ти­рат ест­ро­гена в тялото и могат да дове­дат до хор­мо­на­лен дис­ба­ланс. Затова ней­ният прием не се пре­по­ръчва по време на бре­мен­ност, както и от малки деца.

Както при повечето напитки и храни, ключът е в правилния баланс. Ако харесвате суши, няма нужда да се отказвате напълно от него, но ограничения от типа да не се консумира всеки ден, както и следене на произхода и начина на приготвяне може да ви спестят неприятности.

Следва: 6 съвета за здравословно суши

 

Автор: Станимир Михов
Станимир Михов е фитнес инструктор и персонален треньор, завършил в НСА фитнес и фитнес-културизъм.
Повече от него може да откриете на сайта: stanimirmihov.com.

Станимир Михов е фитнес инструктор и персонален треньор, завършил в НСА фитнес и фитнес-културизъм. Всичко за него и неговата работа можете да видите на сайта му, във Facebook или в Youtube канала му. Там ще откриете много полезни статии, видео тренировки, ще се запознаете с постигнатите резултати на доволни клиенти и с още много друга полезна информация.